رتبه
عنوان
فروش آخر هفته
فروش کل
هفته اکران
4
$7.6M
$74.8M
3
5
$7.4M
$42M
2
6
$7.1M
$45.7M
2
7
$6.1M
$6.1M
1
8
$4.4M
$4.4M
1
9
$3M
$3M
1
10
$2.6M
$28.4M
3